ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СДРУЖЕНИЕ “ШАНС И ЗАКРИЛА” ДА СЪЗДАВА ПАРТНЬОРСТВА В ПОЛЗА НА ДЕЦАТА”

За проекта
Провеждане на проучване на потребностите на децата
Доклад от проучването на детските потребности
Препоръки за организиране на дейности с деца
Финална конференция

www.activecitizensfund.bg

Проектът „Повишаване на капацитета на Сдружение “Шанс и закрила” да създава партньорства в полза на децата” се изпълнява с финансова подкрепа в размер 8 548 Евро, предоставена от Исландия Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да се повиши капацитета на сдружение ”Шанс и закрила”, чрез създаване на партньорства за изпълнение на дейности насочени към идентифициране и отговор на бързо променящите се потребности на децата.