Проучване на потребностите на децата

В периода октомври-ноември 2020г. Сдружение „Шанс и закрила” проведе проучване на детските потребности в рамките на проект „Повишаване на капацитета на Сдружение “Шанс и закрила” да създава партньорства в полза на децата”.
Целта на проучването бе да се изследват текущите и нововъзникващи потребности на децата и да се предложат идеи за реализиране на програми и дейности с деца, отговарящи на техните потребности.
Изследването беше проведено в три населени места в област Хасково – гр. Хасково, гр. Свиленград и с. Левка, като мнението на участниците беше събрано чрез анкети, фокус групи и интервюта.
Участие взеха общо 543 човека – 276 деца и младежи, 196 родители и 71 специалисти, работещи с деца (учители, педагогически съветници, психолози, социални работници).
Резултатите ще бъдат обобщени и анализирани и до края на месец януари 2021г. ще бъде изготвен доклад.
Проучването беше предизвикателство пред екипа на Сдружение „Шанс и закрила” , тъй като то беше проведено в условията на пандемията от COVID-19 и ограниченията, свързани с нея.
Изказваме благодарност към Община Хасково, РУО-Хасково, Дирекция „Социално подпомагане” и следните училища от областта – ОУ „Св. Климент Охридски” – Хасково, ОУ „Никола Й. Вапцаров” – Хасково, ОУ „Христо Ботев” – с.Левка, СУ „Св. Паисий Хилендарски” – Хасково, ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров” – Хасково, ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви” – Хасково, ПГССИ „Христо Ботев” – Свиленград и СУ „Д-р Петър Берон” – Свиленград, които подкрепиха изпълнението на проекта и без чиято помощ провеждането на изследването нямаше да бъде възможно.

www.activecitizensfund.bg

Проектът „Повишаване на капацитета на Сдружение “Шанс и закрила” да създава партньорства в полза на децата” се изпълнява с финансова подкрепа в размер 8 548 Евро, предоставена от Исландия Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да се повиши капацитета на сдружение ”Шанс и закрила”, чрез създаване на партньорства за изпълнение на дейности, насочени към идентифициране и отговор на бързо променящите се потребности на децата.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение “Шанс и закрила” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.