„Повишаване на капацитета на Сдружение “Шанс и закрила” да създава партньорства в полза на децата”

Контекст

През последните години децата живеят в по-динамична и по-бързо променяща се среда в сравнение с предишните поколения – демографски промени, замърсяване на околната среда, активни контакти с други хора и култури, промени в начина на живот, развитие на технологиите, неограничен достъп до интернет. Всички тези фактори могат да се разглеждат като предпоставки за възникване на нови детски потребности, които в еднаква степен са източници на нови предизвикателства и на нови възможности. За да има полза и смисъл от работата с децата, е необходимо познаване на тези нововъзникващи потребности и търсене на начини за тяхното удовлетворяване. С проекта целим да повишим капацитета на сдружението – чрез създаване на партньорства – за изпълнение на дейности насочени към идентифициране и отговор на бързо променящите се потребности на децата.

Дейности

 • Изграждане на партньорства с РУО-Хасково, ДСП, община Хасково за подкрепа при изпълнение на дейностите по проекта
 • Проучване на текущите и нововъзникващи потребности на децата и предпочитаните начини за тяхното удовлетворяване – провеждане на анкета, фокус групи и интервюта с деца, родители и професионалисти
 • Създаване на ресурс за изготвяне и реализиране на програми и дейности с деца, отговарящи на техните текущи и нововъзникващи потребности.
 • Разпространение на резултатите от проекта
 • Период на изпълнение: април 2020 – март 2021

  Бюджет и донори: 9 498 Евро

  www.activecitizensfund.bg

  Проектът „Повишаване на капацитета на Сдружение “Шанс и закрила” да създава партньорства в полза на децата” се изпълнява с финансова подкрепа в размер 8 548 Евро, предоставена от Исландия Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да се повиши капацитета на сдружение ”Шанс и закрила”, чрез създаване на партньорства за изпълнение на дейности, насочени към идентифициране и отговор на бързо променящите се потребности на децата.

  Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение “Шанс и закрила” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.