Финална конференция

На 25 март 2021г. се състоя финалната конференция по проект „Повишаване на капацитета на Сдружение “Шанс и закрила” да създава партньорства в полза на децата”. Събитието беше проведено онлайн поради ограниченията, свързани с пандемията от COVID-19.

Участие в конференцията взеха 22 представители на Община Хасково, Дирекция „Социално подпомагане” и училища от областта.

Целта на събитието бе да оповести резултатите от направено проучване на потребностите на децата и да се дискутират възможни решения и предизвикателства, свързани с това как да се научим да разбираме детските потребности и как да им отговаряме.
Представителите на Сдружение „Шанс и закрила” запознаха участниците с проекта и представиха доклада от проучването на детските потребности. Галина Маркова от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ, която е независим консултант по проекта, говори за ролята на общността в подкрепа на децата. Доц. Хариета Манолова, клиничен психолог, разясни от психологична гледна точка как се отразява на децата пренебрегването на техните основни потребности.

В последвалата дискусия, в края на събитието, специалистите се обединиха около идеята, че проучването, проведено в рамките на проекта и изработените препоръки за организиране на дейности с деца са полезни и биха могли да се приложат от различни институции за по-ефективна работа в полза на децата.

Презентации:
Проектът
Доклад и препоръки
Презентация на доц. Хариета Манолова

www.activecitizensfund.bg

Проектът „Повишаване на капацитета на Сдружение “Шанс и закрила” да създава партньорства в полза на децата” се изпълнява с финансова подкрепа в размер 8 548 Евро, предоставена от Исландия Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да се повиши капацитета на сдружение ”Шанс и закрила”, чрез създаване на партньорства за изпълнение на дейности, насочени към идентифициране и отговор на бързо променящите се потребности на децата.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение “Шанс и закрила” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.