Регистрация и лицензи

Лиценз №0626 от 9.02.2011г. от Държавната агенция за закрила на детето за услугата „Център за обществена подкрепа”;
Удостоверение за регистрация №2261 от Агенцията за социално подпомагане за услугата „Център за обществена подкрепа”;
Удостоверение №025 за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.