Актуално

ПРОЕКТ “УЧИЛИЩНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА” (School-organized Support Centres – SOS Centres)

ПРОЕКТ “ДЕЦАТА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО”

www.activecitizensfund.bg

Проектът „Децата за правата на детето“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 66852.00 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е разработване на иновативни решения за обучение на деца за правото им да изказват и отстояват мнения по въпроси, които ги засягат.

ПРОЕКТ “УВАЖЕНИЕ И ТОЛЕРАНТНОСТ” (Promote Respect and Tolerance – PROSPECT)

Уебсайт на проекта: www.project-prospect.eu


Финансиран от Програма „Права, равенство и гражданство (2014-2020)”
на Европейския съюз

“ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СДРУЖЕНИЕ “ШАНС И ЗАКРИЛА” ДА СЪЗДАВА ПАРТНЬОРСТВА В ПОЛЗА НА ДЕЦАТА”

www.activecitizensfund.bg

Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер 8 548 Евро, предоставена от Исландия Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП