Изпълнени проекти

“Повишаване на капацитета на Сдружение “Шанс и закрила” да създава партньорства в полза на децата”
“Уважение и толерантоност – Prospect”
“Oвластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата”
“Mодел за овластяване на уязвими деца и семейства, насочен към подобряване на жизнените перспективи на детето”
“Спортът срещу радикализацията (COunter Radicalization, PLAY sport, CORPLAY)”
“Мисия Скаут”
“Програма “Равен шанс – достъп до средно образование” за ученици в гимназиална степен за учебната 2017 – 2018г.”
“Готови за училище 2017-2018″
“Гласът на децата за толерантност и равнопоставеност”
20 години Сдружение “Шанс и закрила”
“Мрежа за превенция на ранни бракове”
“Ателие за толерантни и равнопоставени отношения”
“Успешни в клас”
“Оценка на въздействието от дейности на НПО в социалната сфера”
“Готови за училище 2015-2016″
“Ранна превенция на изоставянето на деца”
“От несигурност към благополучие”
“Готови за училище 2014-2015″
“Работилница за знания”
“Толерантност и равнопоставеност”
“Вяра в семейството”
“Спечели мечтаната работа”
“Равнопоставени в любовта”
“Обединени срещу трафика”
“Общността в отговор на насилието”
“Балканска детска полицейска академия”
“Нека доброто започне от теб!” – младежки инициативи за превенция на насилие
“Гласът на децата срещу насилието”
“Детска полицейска академия – 5: приятелска ръка към общността”
“Мисия “Скаут”
“Ресурсен център за подкрепа на деца и семейства”
“Социално-образователен център – ІІ”
“Детска къща”
“Партньорска мрежа между полиция, училища и НПО за регионални политики за опазване на обществения ред и сигурност”
“Социално-образователен център”
“Равен достъп до образование”
“Да защитим нашите деца заедно”
“Трапезария за деца в риск”
“Детска полицейска академия”
“Дневен център за деца с увреждания”
“Дневен център за безнадзорни деца”
“Повишаване на обществената чувствителност на НПО и подобряване на взаимодействието между местни власти, медии и бизнеса”
“Деца на улицата”
“Деца в риск”
“Институционално развитие”