Политика за закрила на детето

Мисията на сдружение „Шанс и закрила” е да работи за благосъстоянието на децата, защита и утвърждаване на техните права. Нашето твърдо убеждение е, че всички форми на насилие и експлоатация на деца са недопустими. Вярваме, че от решаващо значение за закрилата на децата е да има гаранции, че децата имат права, израстват в сигурна и безопасна среда, среда, в която те могат да правят избори, да изразят мнение и ефективно да взаимодействат с други деца и възрастни.

Политика за закрила на детето на Сдружение “Шанс и закрила”