Познават ли децата правата си?

В периода ноември, 2021 – януари, 2022г. Сдружение „Шанс и закрила” проведе изследване на представите и разбиранията на деца и специалисти за правата на децата в рамките на проект „Децата за правата на детето”.
В него участваха 40 деца и 26 специалисти – педагози, психолози, социални работници, полицаи.
Резултатите от проучването бяха анализирани и бе изготвен доклад с изводи и препоръки.
Според децата „Право е нещо, което ти се дава /полага; нещо, което ти е разрешено. Задължението са ти го задали , правото – ти си свободен да избереш дали да го направиш, когато искаш“.
Въпреки че разбират смисъла на думата „право”, повечето деца не познават добре правата си, не са чували, че има Конвенция за правата на децата. Някои дори смятат, че: „Правата на децата зависят от възрастните“.
Децата от ромски етнос, въз основа най-вече на лични преживявания или наблюдения, идентифицират като най-често нарушавани следните права:
- „Някои деца ги спират от училище. И родителите ги изпращат да просят;
- „Понякога родителите изоставят децата си“;
- „Да не ни омъжват рано“.
Децата смятат, че възрастните почти не се интересуват от тяхното мнение. Те искат да бъдат питани, но често се притесняват да изразят мнението си,:
- „Мен никой не ме пита. Само ми казват какво да правя и аз го правя.“
- „Питат ме, но после забравят, че са ме питали“;
- „Притеснявам се, да не ми се присмиват или да ми се карат“;
Специалистите добре познават правата на децата и са на мнение, че те трябва да имат специални права „защото са уязвими и се нуждаят от грижа и закрила…“
Те са на мнение, че правата на децата в по-голямата си част са защитени. Но в същото време има и много случаи на нарушени детски права – като правото на образование при деца от ромски семейства, на семейство, на закрила от насилие, на изказване на собствено мнение.
Децата трудно отстояват мнението си, защото:
- „не могат да се заявят, имат ниска самооценка и се нуждаят от помощ”;
- „съобразяват се с групата, отстояват правата на останалите, а не своите лични“;
- „искат да заявят мнение, но не знаят как поради липсата на социален опит и умения за водене на разговор.“
Според специалистите децата могат да се научат да изразяват и отстояват мнението си като:
- им се напомня и показва с личен пример как да заявяват мнението си;
- растат в семейства, в които се показва, че мнението на всеки е важно;
- се насърчават да участват в дискусионни клубове, дейности по интерси и други форми, в които да открият спокойна, подкрепяща среда да се себепредставят.

Въз основа на резултатите и изводите от изследването сред деца и специалисти, работещи с деца бяха направени следните препоръки:
- Да се разработят образователни инструменти за обучение на деца за правата на детето;
- Да се използват интересни за децата подходи и методи за обучение – ролеви игри, казуси, работа в малки групи, дискусии и др.
- Децата да се включват в подходящи дейности и инициативи, чрез които да усвояват и демонстрират правата си по интересен и забавен начин.

www.activecitizensfund.bg

Проектът „Децата за правата на детето“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 66852.00 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е разработване на иновативни решения за обучение на деца за правото им да изказват и отстояват мнения по въпроси, които ги засягат.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение “Шанс и закрила” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.