“Успяваме заедно”

Сдружение „Шанс и закрила” е партньор на Община Хасково по проект „Успяваме заедно”.

Основната цел на проекта е създаването и прилагането на ефективен и иновативен междусекторен модел за устойчива социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на Община Хасково, насочен към повишаване на качеството на живот, намаляване на бедността и спиране на предаването на бедността през поколения.

Проектът включва редица дейности за трайна интеграция на пазара на труда, включващи мерки за активиране, мотивационно и професионално обучение, осигуряване на субсидирана заетост, както и за насърчаване на предприемачеството и самостоятелната стопанска дейност. Ще бъдат предоставяни интегрирани социално-здравни услуги в общността, които ще дадат възможност за промоция на здравето, по-добро качество на живот и грижа за възрастните и хората с увреждания от маргинализираните групи. Трайната интеграция изисква да бъдат реализирани дейности за преодоляване на негативните стереотипи спрямо ромската общност и популяризиране на културната идентичност на ромите, като пълноценна част от гражданското общество в Хасково и в България.

Сдружение „Шанс и закрила” участва в следните дейности:

• Дейност „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи” по ОП “Развитие на човешките ресурси“. В рамките на дейността ще бъдат осъществени дейности по застъпничество с цел защита на законните интереси на гражданите от местните общности пред съответните институции, както и запознаването на самите граждани с техните права и задължения. Ще бъдат организирани и 4 обществени дискусии, посветени на проблемите пред интеграцията на ромската общност и преодоляването на съществуващите стереотипи и 2 културни събития, посветени на изкуството и традицията на ромите.

• Дейност Насърчаване участието на родителите в образователния процес и работа с родителите от етническите малцинства за превенция на отпадането от училище по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”. Сдружението ще провежда „Училища за родители”, в които ще участват представители от маргинализираните общности, като целта е изграждане на компетентности за пълноценна грижа и подкрепа на децата им за участие в учебния процес. „Училищата” ще бъдат организирани в ДГ No 21 “ВИХРОГОНЧЕ” – с. Конуш, ДГ 19 “ЩУРЧЕ” – Хасково, ПГТАТ – Хасково, ОУ “Христо Ботев” – с. Войводово, ОУ “Христо Ботев” – с. Долно Големанци, ОУ “Христо Ботев” – с. Динево ОУ “Кирил и Методий” – с. Конуш и ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – с. Малево.

Договор № BG05M9OP001-2.056-0014-2014BG05M2OP001-C01 по Проект № BG05M9OP001-2.056-0014 „Успяваме заедно“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси “и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове