“Училищни центрове за подкрепа – SOS Centres”

Партньори
• Сдружение “Шанс и закрила”, България
• Нов Български Университет, България
• Cell for Alternative Youth Activities (KEAN), Гърция
• Rosto Solidario, Португалия
• Usma Caselle, Италия

Цели на проекта
• Подобряване на механизмите за ранно откриване, докладване и подкрепа на (потенциални) жертви на насилие чрез създаване на SOS центрове в 9 училища и 2 детски спортни клуба, което ще има положително въздействие върху 1400 деца.
• Подобряване на капацитета на 140 професионалисти за разпознаване и реагиране на насилие над деца.
• Да се повиши практиката на ниво ЕС в областта на прилагането на детско участие за предотвратяване на насилието над деца.

Целева група
1400 деца на възраст 13-18 години, които учат в училища в България, Гърция и Португалия, както и в спортни клубове в Италия.

Дейности:
• Създаване на центрове за подкрепа във всяко училище или спортен клуб, в които работят партньорските организации. В центровете ще участват обучени педагози, педагогически съветници, младежки лидери. Центровете ще обучават деца; ще организират инициативи за повишаване на осведомеността по темата за насилието; ще създават възможности за децата да имат достъп до процедури и протоколи за докладване за насилие.
• Организиране на 4 Уъркшопа в партньрските страни за 100 професионалисти – представители на институции и организации, отговорни за благосъстоянието на децата – образователни, социални, здравни институции, полиция, неправителствени организации и др. – за повишаване на знанията им относно въздействието на пандемията от Covid-19 върху децата, за засилване на сътрудничеството между тях по въпроси, свързани с превенция и ранно идентифициране на насилието над деца.
• Организиране на 4 обучения за 40-60 професионалисти (учители, педагогически съветници и др.), които ще бъдат обучени да създават училищните центрове за подкрепа, да прилагат методологията за провеждане на сесии с деца за ранно идентифициране и докладване на насилие и да подпомагат младите хора при организиране на инициативи за повишаване на осведомеността на техните връстници по темата.
• Провеждане на обучение за младежки лидери във всяка партньорска страна, които ще участват в създаването и дейността на центровете за подкрепа.
• Разработване на Обучителен пакет за провеждане на 3 сесии с деца, насочени към промяна на техните нагласи и поведение по отношение на насилието.
• Обучение на 400 деца от България, Гърция, Италия и Португалия за разпознаване на насилието и запознаване с дейността на училищните центровете за подкрепа и каналите за докладване.
• Организиране на кампании за повишаване на осведомеността за запознаване на децата с възможностите за докладване на насилие и предоставяне на подкрепа.
• Разработване на мултимедийни продукти и разпространение чрез YouTube и социалните мрежи на партньорите.
• Оценка на въздействието от проектните дейности.
• Разпространение на резултатите от проекта.

Период на изпълнение: януари 2022 – декември 2023

Бюджет и донори: 360 484 Евро
Финансиран от Програма „Гражданство, равенство, права и ценности (CERV) 2021-2027“ на Европейския съюз.