“Децата за правата на детето”

Основна цел на проекта

Разработване на иновативни решения за обучение на деца за правото им да изказват и отстояват мнения по въпроси, които ги засягат.

Дейности

 • Изучаване на представите и разбиранията на деца и специалисти за правата на децата и по-точно правото им да изказват и отстояват мнение, чрез провеждане на 6 фокус групи.
 • Сформиране на Детски съвет, който ще участва във всички фази на проекта
 • Разработване на Наръчник за обучение на деца за правото им на участие, съдържащ 5 занимания.
 • Изработване на игра с формат 2,50/2,50 метра с възможност за участие на много деца, вкл. на открито, чрез която децата да могат да усвояват правата си по интересен и забавен начин.
 • Провеждане на семинар за 20 обучители – представители главно на образователни институции, които ще се запознаят с Наръчника и Играта и ще усвоят умения да ги използват при работа с деца.
 • Обучение на 300 деца за правото им да изказват и отстояват мнения по въпроси, които ги засягат.
 • Организиране на 15 демонстративни събития, в които децата ще покажат усвоените знания за правата си на своите връстници.
 • Организиране на национална конференция за представяне на дейностите и резултатите от проекта.
 • Период на изпълнение: октомври 2021 – септември 2023

  Бюджет: 66852 Евро.

  www.activecitizensfund.bg

  Проектът „Децата за правата на детето“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 66852.00 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е разработване на иновативни решения за обучение на деца за правото им да изказват и отстояват мнения по въпроси, които ги засягат.

  Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение “Шанс и закрила” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.