Проект “Уважение и толерантност”

Водеща организация
Сдружение “Шанс и закрила”

Партньори
Fundaci? Privada Pere Closa, Испания
Cell for Alternative Youth Activities (KEAN), Гърция
Rosto Solidario, Португалия
Usma Caselle, Италия
European Roma Information Office (ERIO), Белгия

Цели на проекта

 • Да се повиши информираността на 1500 младежи на възраст 13-18 години с цел промяна на техните нагласи и поведение по отношение на насилието, основано на пола, в частност насилието в двойката;
 • Да се насърчи сътрудничеството между институциите чрез обучение на 225 професионалисти, за координиране на техните действия, свързани с предотвратяване на насилие, основано на пола;
 • Да допринесе за увеличаване на практиката на европейско равнище за прилагане на подход, ориентиран към детското участие за предотвратяване на насилие в двойката
 • Дейности

 • Организиране на 5 уъркшопа в партньрските страни за 150 професионалисти – социални работници, учители, медицински работници, треньори – за повишаване на тяхната чувствителност по отношение на насилие, основано на пола и подобряване на между-институционалното сътрудничество
 • Провеждане на проучване за идентифициране на нуждите от обучение на деца и младежи по темата за насилие в двойката;
 • Разработване на Обучителен пакет за работа с младежи и създаване на дигитален инструмент за обучение;
 • Организиране на 5 обучения за 75 обучители, които ще работят с младежите;
 • Обучение на 500 младежи от България, Гърция, Италия, Португалия и Испания с цел повишаване на тяхното разбиране за равенството между половете, здравословните взаимоотношения, преодоляване на стереотипи и придобиване на умения за справяне и разрешаване на конфликти в техните взаимоотношения;
 • Проведждане на кампании за повишаване на осведомеността на 1000 младежи, инициирани и осъществени от млади хора сред техните връстници;
 • Оценка на въздействието проектните дейности;
 • Разпространение на резултатите от проекта на национално и европейско ниво – 5 национални информационни събития, заключителна конференция в Брюксел, уебсайт, брошура за проекта
 • Период на изпълнение: Ноември 2020 – Октомври 2022

  Бюджет и донори: 374 449 Евро
  Финансиран от Програма „Права, равенство и гражданство (2014-2020)” на Европейския съюз