Проект “Овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата”

Водеща организация
Сдружение „Шанс и закрила”, Хасково

Партньори
European Roma Information Office (ERIO), Брюксел
Фондация Лале, София
Нов български университет, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, София
Сдружение “Гаврош”, Варна

Цели на проекта

 • Да се овластят ромски жени за подкрепа на образованието на децата;
 • Да се разпространят успешни практики за интеграция на ромите в образователната система на национално и европейско ниво;
 • Да се насърчи сътрудничеството между институциите и представителите на ромската общност за координиране на техните действия, свързани с образованието на децата.
 • Дейности

 • Разработване на методология за провеждане на Фамилни групови конференции (ФГК) и „Училище за родители”;
 • Провеждане на 3 събития във Варна, Кюстендил и Хасково за представяне на двата модела за семейна подкрепа;
 • Обучение на 51 специалисти, работещи с деца, за независими координатори на ФГК и обучители в „Училище за родители”;
 • Организиране на 30 Фамилни групови конференции с цел въвличане на ромските жени в процеса на решаване на проблеми с образованието на децата и подобряване на комуникацията им с представителите на училището;
 • Провеждане на 30 „Училища за родители” за позитивно родителство и усвояване на умения за подкрепа на образованието на децата;
 • Работа с 450 представители на ромската общност – консултиране, срещи, дискусии – за повишаване на тяхното разбиране за ролята на образованието за развитието на детето;
 • Разпространение на резултатите от проекта на национално и европейско ниво – национална конференция, заключителна конференция в Брюксел, уебсайт, брошура за проекта;
 • Оценка на въздействието на проектните дейности.

  Период на изпълнение септември 2018 – август 2020

  Бюджет и донори: 182 109.72 Евро.
  Финансиран от Програма „Права, равенство и гражданство (2014-2020)” на Европейския съюз