Проект “Спортът срещу радикализацията” COunter Radicalization, PLAY sport (CORPLAY)

Партньори:
KEAN (Cell of Alternative Youth Activities), Гърция
Сдружение „Шанс и закрила”, България
U.S.M.A. (Sport Association), Италия
Rosto Solidario, Португалия
Hacettepe University, Турция
Община Евротас, Гърция

Цел на проекта:
Да се повиши ролята на спорта в предотвратяването на радикализацията на младите хора, като се разработи иновативен подход за справяне с нетолерантността и дискриминацията, водещи до екстремизъм.

Дейности:
• Изготвяне на анализ на нуждите от обучение на треньори и учители по ФВС за придобиване на умения за разпознаване на признаците на радикализация сред деца и младежи и предприемане на превантивни мерки.
• Разработване на обучителен пакет за треньори и учители по ФВС за подобряване на тяхното разбиране за ролята на спорта в процеса на дерадикализация и повишаване на капацитета им за работа с деца и младежи в риск.
• Създаване на Отворени образователни ресурси за ролята на спорта в процесите на радикалзиация и дерадикализация, достъпни онлайн за индивидуално обучение.
• Изработване на Ръководство за създаване на „контра-истории”, фокусирани върху добрите примери за толерантно отношение в спорта.
• Създаване на онлайн платформа, съдържаща материалите, изработени по проекта.
• Организиране на 7 регионални информационни събития във всяка страна-партньор за разпространение на резултатите от проекта

Период на изпълнение: януари 2018 – декември 2019

Бюджет: 393 530 Евро. Проектът се финансира по Програма Еразъм+ на ЕС.