Проект „Гласът на децата за толерантност и равнопоставеност”

Цел:
- Да се представи работата на сдружение „Шанс и закрила” с младежи по проблеми на междуполовото общуване;
- Да се информира общността за постигнатите резултати и да се предизвика дискусия за отношенията на толерантност и равнопоставеност между половете;
- Да се популяризира „Ателие за толерантни и равнопоставени отношения” като ефективен модел за овластяване на младежи, основаващ се на силните им страни;
- Специалисти, работещи с деца и младежи да се запознаят с този модел и да се мотивират да го прилагат в практиката си;

Период на изпълнение: октомври – ноември, 2017г.

Бюджет на проекта: 2 228лева

Финансираща организация: Фондация “Работилница за граждански инициативи”, с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“.


Кампания за популяризиране на подхода за работа с деца и младежи, основаващ се на силните им страни. С подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи.