“Мрежа за превенция на ранни бракове”

Водеща организация:
Сдружение „Шанс и закрила”

Партньори:
Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”, България
Fundacio Privada Pere Closa (Фондация Pere Closa), Испания
Ljudska univerza Kocevje (Образователен център за възрастни), Словения
KEAN (Организация за алтернативни младежки дейности), Гърция
ERIO (Европейски ромски информационен офис), Белгия

Период на изпълнение: януари 2016г. – декември 2017г.

Цели на проекта:

 • Да се насърчи сътрудничеството между институциите за закрила на детето, здравни и образователни институции, правосъдието и полицията, за координиране на техните действия, свързани с предотвратяване на ранните бракове сред ромските общности.
 • Да се повиши информираността на представителите на ромските общности с цел промяна на техните нагласи и поведение по отношение на ранните бракове.
 • Да се увеличи практиката на европейско равнище в областта на прилагане на подход, ориентиран към детето за предотвратяване на ранните бракове.
 • Проектът е насочен към:

 • Деца на възраст 14-19 години
 • Семейства
 • Представители на ромската общност
 • Представители на институции
 • Граждани
 • Дейности:

 • Изготвяне на анализ на ситуацията във всяка от партньорските държави по отношение на ранните бракове – законодателство, междуинституционално сътрудничество, механизми за взаимодействие;
 • Изработване и разпространение на сравнителен анализ, включващ изводи, препоръки, работещи политики и практики в страните-партньори по отношение на превенцията на ранните бракове;
 • Обучение на 150 специалисти – социални работници, учители, лекари, полицаи за повишаване на тяхната чувствителност към проблема на ранните бракове и запознаване с работещи механизми за взаимодействие, основани на подход, ориентиран към детето;
 • Разработване на обучителен пакет за работа с деца и родители;
 • Провеждане на групова работа с 1 000 деца за придобиване на умения за предпазване от въвличане в ранни бракове;
 • Провеждане на „Училища за родители” с 500 родители за запознаване с рисковете и последствията от ранните бракове върху развитието на децата и подобряване на техните родителски умения;
 • Работа с 500 представители на ромската общност – консултиране, Фамилни групови конференции – за позитивно родителство и подкрепа на детето;
 • Разпространение на резултатите от проекта – организиране на 4 регионални информационни събития във всяка страна-партньор, Заключителна конференция в Брюксел, уебсайт на проекта, брошура за проекта.
 • Бюджет и донори:
  346 254 Евро. Проектът се финансира по Програма “Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз.