Програма “Равен шанс – достъп до средно образование” за ученици в гимназиална степен за учебната 2015 – 2016г.

Предмет на Програмата:
Подобряване достъпа до средно образование на ученици от социално-слаби семейства чрез премахване на основни образователни бариери.

Фокус на Програмата:
Ученици, които пътуват всекидневно, за да посещават училище.

Продължителност:
Средствата по Програмата се отпускат за една учебна година /2015 – 2016г./

Целеви групи:
Мотивирани младежи от социално-слаби семейства, посещаващи училище в гимназиална степен на образование /VIII – XII клас/, имащи необходимост от пътуване с извънградски транспорт до училище и обратно всеки ден, или настанени в общежитие / квартира.

Очаквани резултати:
Да се осигури равен достъп до образование на ученици от семейства в неравностойно положение, като им се покрият разходи за учебници и пътуване до училище на стойност до 500 лева на ученик, включващи: транспортни карти, учебници и помагала, материали за професионално обучение, а при необходимост и наем за общежитие или квартира.

Одобрените ученици се задължават да посещават редовно училище и да положат достатъчно старание в учебния процес. В края на учебната година те трябва да имат годишен успех не по-нисък от Добър: 3.50, както и да не допускат повече от 10 неизвинени отсъствия за годината.

Бюджет и донори:
6325.00 лв., с финансовата подкрепа на Тръст за социална алтернатива