Ателие за толерантни и равнопоставени отношения

Предмет на проекта:
Овластяване на уязвими групи младежи за отстояване на равнопоставени и толерантни отношения в романтичните им връзки

Продължителност:
Ноември,2015 – октомври,2017

Целеви групи:
Уязвими групи деца и младежи /на възраст 12 – 18 г./ в риск да бъдат въвлечени в неравнопоставени романтични връзки:
- 20 младежи от ученически общежития в Хасково;
- 20 деца от ромски произход;
- 60 младежи от масови училища;
- 20 младежи с изявени лидерски качества – обучени да подкрепят връстниците си в процеса на овластяване, изграждане и отстояване на равнопоставени отношения.

Резултати:
1. Създадена общност от 20 младежки лидери, които да подкрепят връстниците си в изграждане на умения за отстояване на равнопоставени отношения;
2. Създадено Ателие за толерантни и равнопоставени отношения, в което 100 младежи от уязвими групи ще се учат да разпознават насилие в общуването между половете, и да изграждат връзки, основани на толерантност и равнопоставеност;
3. Осигурена възможност за младежите от цялата страна да дискутират по теми, свързани с междуполовото общуване. Това ще става в специално създаден младежки Web дискусионен форум.
4. Конкурс за есе на тема „Равнопоставени в любовта”

В резултат на участието си в проекта, младите хора се научиха как:

- да разграничават здравословните и нездравословни връзки;
- да забелязват признаците, показващи кога една връзка се превръща в злоупотреба;
- да помагат на връстниците си да се справят с проблеми в своите връзки.

Бюджет и донори:
25 877 лв., с помощта на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето “, с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“.