Успешни в клас

Водеща организация:
Сдружение „Шанс и закрила”

Предмет на проекта:
Превенция на отпадането на децата от училище и подобряване на училищните им постижения;
Повишаване ангажираността на родителите към образованието на децата им

Продължителност:
ноември 2015 – юли 2017

Целеви групи:
80 деца /V – VІІ клас/ ученици от ОУ “Никола Вапцаров” от бедни семейства, слабо владеещи български език, и/или в риск от отпадане поради неизвинени отсъствия.

Резултати:
1.Пряка работа с 80 деца /групова и индивидуална/ за преодоляване на образователни и социални дефицити;
2.Четири общи инициативи с около 100 деца от училището с участието на родители и младежи – доброволци на сдружение „Шанс и закрила”;
3.Лятна академия – продължение на груповата работа от учебната година, но с по-различни форми на провеждане – излети, посещения на библиотека, културни и исторически забележителности в града.
4.20 Фамилни групови конференции – за семейства, чиито деца имат трудности в училище;
5.Училище за родители /8 издания за семействата на децата, участващи в проекта/ – под форма на групова работа родителите обсъждаха проблеми при възпитанието на децата, преодоляваха предразсъдъци, изградиха умения за подкрепа на образованието като ценност;
6.Разпространение на резултатите от проекта – 2 прес конференции и Кръгла маса

Бюджет и донори:
72 761 лв., с финансовата подкрепа на Тръст за социална алтернатива