Проект „Работилница за знания”

Водеща организация:
Сдружение „Шанс и закрила” – Хасково

Партньори:
ОУ ”Никола Й. Вапцаров” – Хасково

Предмет на проекта:
Превенция на отпадането на децата от училище и подобряване на училищните им постижения;
Изпробване на модела „Фамилни групови конференции“ като иновативна практика за работа с ученици в риск от отпадане от училище.

Продължителност:
септември 2014 – юни 2015

Целеви групи:
60 деца /V – VІІ клас/ ученици от ОУ “Никола Вапцаров” от бедни семейства, слабо владеещи български език, и/или в риск от отпадане поради неизвинени отсъствия.

Дейности:

  • Пряка работа с 60 деца /групова и индивидуална/ за преодоляване на образователни и социални дефицити;
  • 2 общи инициативи с около 100 деца от училището с участието на родители и младежи – доброволци на сдружение „Шанс и закрила”;
  • Фамилни групови конференции – за 10 семейства, чиито деца имат трудности в училище;
  • Разпространение на резултатите от проекта – 2 прес конференции и Кръгла маса
  • Бюджет на проекта: 36 075 лв.
    Проект „Работилница за знания” се финансира от Тръст за социална алтернатива