“От несигурност – към благополучие”

Водеща организация:
Сдружение „Шанс и закрила”

Предмет на проекта:
Повишаване на институционалния и финансов капацитет на сдружение „Шанс и закрила” за предоставяне на услуги за деца и семейства в риск от Хасковска област.

Продължителност:
15 август, 2013 – 15 юли, 2015г

Резултати:
1.200 деца участваха в Детска полицейска академия – иновативна услуга за превенция на насилие и противообществени прояви;
2.20 деца получиха по-добра грижа от семействата си чрез провеждане на фамилни групови конференции – модел за справяне с проблем с подкрепата на разширеното семейство;
3.25 нови доброволци бяха привлечени за работа в сдружението;
4.7 информационни семинара за представяне на услугите на сдружението в общини от област Хасково
5. Създадена партньорска мрежа с образователните институции посредством обучения и срещи

Бюджет и донори:
150 110,24 лв., финансиран от Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество
www.swissbgcooperation.bg