„Ранна превенция на изоставянето на деца”

Водеща организация:
Сдружение „Шанс и закрила”

Предмет на проекта:
Да се ограничи риска от изоставяне на деца и се стимулира ролята на семейството за развитие на детето.

Продължителност:
януари 2014 – март 2016

Целеви групи:

Деца на възраст 3-15 години от семейства, които не полагат достатъчно грижи за развитието им от Хасково и села от региона;
Семействата на децата включени в дейности по проекта, както и други рискови семейства от общностите.

Резултати:
Обучени 20 специалисти – педагози, медицински лица и доброволци да разпознават факторите и белезите, които поставят едно дете в риск от недобра родителска грижа и или изоставяне от семейството му.
Фамилни групови конференции и консултиране на 70 семейства в риск.
Групова работа със 100 деца за общуване без насилие, за създаване на толерантно, равнопоставено и позитивно взаимодействие между половете, превенция на домашно насилие.
6 „Училища за родители” за придобиване на умения за позитивно родителство и подкрепа на детето.

Бюджет и донори:
60 910 лв., с финансовата подкрепа на фондация “Лале” и фондация “Оук”