Проект “Да защитим нашите деца заедно”

Предмет на проекта:
Създаване на широка обществена основа за решаване на проблема насилие над деца чрез изследване на познанията и нагласите на деца, родители и експерти; създаване и обучение на мрежа от специалисти; създаване на обществена чувствителност към проблема.

Продължителност:
01.09.2003 -31.12.2005

Резултати:
Сздаден е Междуинституционален екип от 15 души за работа с деца в риск; повече от 50 специалисти, работещи с деца повишиха знанията си по проблемите на насилие над деца; изградена е локална мрежа от специалисти и организации, заинтересовани от решаване на проблема.

Бюджет и донори:
128 500 лева, финансиран от фондация „Оук”