Проект “Мисия “Скаут”

Водеща организация:
Сдружение “Шанс и закрила”

Партньори:
СОУ “Васил Левски” – Димитровград
СОУ “Васил Левски” – Хасково
ОУ “Христо Смирненски” – Хасково
ОУ “Никола Вапцаров” – Хасково
СОУ “Паисий Хилендарски” – Хасково

Предмет на проекта:
Разнообразяване и обогатяване на извънкласните и извънучилищните дейности за по-пълноценно осмисляне на свободното време на учениците насочено към развиване на чувство на отговорност и ангажираност към проблемите на общността.

Продължителност:
01.10.2008 – 30.11.2009

Резултати:
1.Създадена устойчива форма за извънкласна и извънучилищна дейност /клуб “Скаут”/ в 5 училища на област Хасково. Като се използват естествените нагласи на децата към приключения, изява и признаване на постиженията, у тях се развиват умения за ефективно общуване, екипност, самодисциплина, ангажираност към проблемите на училището и общността.
2.Разработен и пилотиран модел за работа в клуб “Скаут” – Скаутска програма, включваща система от училищни дейности, дейности в общността, междуучилищни инициативи и алтернативна форма на отдих през ваканциите.
3.Създаден ресурс за реализиране на Скаутската програмата – методически и човешки.

Бюджет и донори:
31 942,52 лева

ЕСФ 2007-2013г., Министерство на образованието и науката, ОП “Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/4.2-01 „Да направим училището привлекателно за младите хора”