Проект “Общността в отговор на насилието”

Предмет на проекта:
Подобряване политиката за закрила на децата от насилие в община Хасково чрез:
• Разработване на Програма за всеобхватни действия на общността за закрила на децата от насилие. Приемане и прилагане на Програмата от местните власти.
• Навременно разпознаване и докладване на случаи на насилие над деца от учители, възпитатели и медицински персонал (от училища, детски градини, ясли и болници) в община Хасково
• Младежки инициативи и обучение на млади хора в умения за предпазване от насилие по модела “Връстници обучават връстници”.

Резултати:
•Идентифицирани проблеми в системата за закрила на децата от насилие в Хасково;
•Издаден District Guide за програмите и услугите за противодействие на насилие над деца;
•Разработена и утвърдена Програма за всеобхватни действия на общността за ПНД в община Хасково;
•Създаден ресурс за обучение на ключови специалисти за разпознаване на насилие и предприемане на съответни действия;
•300 учители и възпитатели и 40 медицински лица обучени да разпознават насилие и да предприемат съответни действия;
•Създадени училищни политики за ранно откриване на случаи на насилие над деца.
•Обучени най-малко 17 младежи да организират и реализират обучение по метода “Връстници обучават връстници”;
•Най-малко 60 деца, обучени да разпознават насилието и информирани къде да потърсят помощ;
•Повече момичета от ромски произход, запознати с правата си и защитаващи правото си на образование;
•Намаляване процента на отпадащите от училище с 5 % в последните години на проекта, като резултат от дейностите за защита от насилие.

Продължителност:
Април 2009 г. – Март 2012 г.

Бюджет и донори:
172 946 лева; Финансиран от OAK Foundation