Проект “Обединени срещу трафика”

Водеща организация:
Coventry Solihull and Warwickshire Partnership Ltd

Партньори:
Сдружение „Шанс и закрила”
West Midlands European Centre – Белгия
Association Kaunas Women’s Society – Литва
Coventry UniversitY – Обединено Кралство

Предмет на проекта:
Предотвратяване въвличането на деца и подрастващи в трафик чрез:
- повишаване осведомеността на младите хора и професионалистите, работещи с тях;
- развиване на умения за предпазване в случаи на опасност.

Продължителност:
01.2011 – 01.2013

Резултати:
• В рамките на проекта 300 подрастващи и младежи от Хасково, Свиленград и Любимец участваха в обучителни сесии.
• Те бяха информират за това какво представлява трафикът на хора и развиха умения да инициират дейности за намаляване риска от въвличане в трафик, да поемат отговорности и да оказват подкрепа на връстници в риск.

Бюджет и донори:
49 949€,финансиран от Програма „Дафне” и Европейски съюз