Проект “Равнопоставени в любовта”

Английско наименование: „SHER” – абревиатура от първите букви на думите: Safe – Безопасни; Healthy – Здравословни; Equal – Равнопоставени; Relationships – Взаимоотношения.

Партньори по проекта:
Организации от: Обединено Кралство; Испания; Норвегия и България – сдружение „Шанс и закрила” и Български център за джендър изследвания.

Предмет на проекта:
Младите хора да добият чувствителност към белезите на нездравословните връзки:
- да забелязват признаците, показващи кога една връзка се превръща в злоупотреба;
- да знаят какво да предприемат в случай, че се окажат в застрашаваща връзка;
- да споделят наученото и с това да помагат на връстниците си да се справят с проблеми в своите връзки.

Продължителност:
05.2011 – 01.2013г.

Резултати:
Проектът отделя специално внимание на младежкото участие:
- Разработване на обучителни сесии;
- Обучение на младежи – ментори на връстници;
- Обучителна програма за младежи:
- Консултиране на връстници;
- Консултиране на младежи от професионалисти.

Бюджет и донори:
419 240 € – общо за проекта
64 672 € – за дейности на сдружение “Шанс и закрила”
Финансиран от Европейски съюз по Програма “Дафне”