Актуално

ПРОЕКТ „РАЗБИРАМ И ТЕ ПРИЕМАМ“

ПРOEKT “KATSURA – KEEPING ADULTS TRAINED, SELF-MOTIVATED TO UNDERTAKE RELIABLE ACTIVE AGING”

ПРОЕКТ “УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО” – BG05M9OP001-2.056-0014-C01 по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“

Договор № BG05M9OP001-2.056-0014-2014BG05M2OP001-C01 по Проект № BG05M9OP001-2.056-0014 „Успяваме заедно“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси “и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ПРОЕКТ “УЧИЛИЩНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА” (School-organized Support Centres – SOS Centres)

ПРОЕКТ “ДЕЦАТА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО”

www.activecitizensfund.bg

Проектът „Децата за правата на детето“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 66852.00 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е разработване на иновативни решения за обучение на деца за правото им да изказват и отстояват мнения по въпроси, които ги засягат.