Регистрация и лицензи

Удостоверение №025 за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.