Кои сме ние

Сдружение “Шанс и закрила” е неправителствена организация. Регистрирана е по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение за осъществяване на общественополезна дейност.

———————————————————————————————————————————

МИСИЯ

Сдружение “Шанс и закрила” работи в полза на децата и младите хора в Хасково и региона във всички области отнасящи се до повишаване на тяхното благосъстояние.

———————————————————————————————————————————-

ПРИОРИТЕТИ

  • Превенция на насилие и трафик на деца;
  • Закрила на децата от насилие;
  • Повишаване капацитета на семейството за ефективна грижа за децата;
  • Подкрепа и стимулиране на младежката активност и ангажираност;
  • Създаване на широка обществена основа за решаване на проблемите на децата и младите хора.