Проект “Спечели мечтаната работа”

Партньори по проекта:

Младежка група към Сдружение „Шанс и закрила” – Хасково в партньорство с Младежка група за превенция към МКБППМН в Свиленград и Любимец

Предмет на проекта:
Младите хора:
• Да повишат мотивацията си за личностно развитие;
• Да се научат да отстояват правото си на работа и да вземат решения по въпроси, засягащи реализацията им;
• Да придобият компетенции за успешно представяне на пазара на труда като се използва подхода „Връстници обучават връстници”.

Продължителност:
януари, 2013 – юни, 2013г.

Резултати:
Проектът отделя специално внимание на младежкото участие:

1.Двудневен семинар /с 20 младежки лидери от Хасково, Любимец и Свиленград/ за развиване на умения да обучават връстници;

2.Социална лаборатория за личностно развитие – 60 младежи от трите града са придобили увереност и умения за жизнено планиране, търсене на работа, общуване и представяне пред работодатели;

3.Справочник „Успешни на пазара на труда или как да спечелим мечтаната работа”

4.Отворен Web дискусионен форум /създаден от младежи/, в който над 200 млади хора от цялата страна имат възможност да обменят информация по проблемите на трудовата заетост;

5.Симулативна игра”Спечели мечтаната работа!” за демонстриране на различни поведенчески модели за справяне с конкуренцията при кандидатстване за работа.

Бюджет и донори: 7 147лв.
Финансиран от НЦЕМПИ /Национален център за европейски младежки програми и инициативи/