Проект “Вяра в семейството”

Водеща организация:
Фондация „Лале”

Партньори:
Сдружение „Шанс и закрила”

Предмет на проекта:
Подкрепа на деца и семейства в риск /от общините Хасково, Стамболово, Свиленград и Любимец/ чрез услуги в общността, насочени към запазване целостта на семействата и предотвратяване изоставянето на деца в институции

Продължителност:
06.2011 – 11.2013

Резултати:
•Предпазване на децата от изоставяне, недостатъчна грижа, малтретиране и настаняване в социални домове чрез развиване капацитета на семействата;
•Осигурена подкрепа за семейства в риск чрез услуги в общността, насочени към укрепване връзката между детето и семейството;
•Пилотирана и установена нова форма за подкрепа – „фамилни групови конференции” – основана на силните страни на детето и семейството.

Бюджет и донори:
97 000€, финансиран от Фондация „УниКредит” и УниКредит Булбанк